visual
  • 트위터 바로가기
  • 네이버 블로그 바로가기

임대현황 조회 및 견적

HOME 전시임대 임대현황 조회 및 견적
1.전시실 선택
                       전시1실                               전시2실                               전시3실           
2.장비 선택
  • 제1전시실 : * 규모 - 3,130 s/m (50mx60m), * 전시부스 170부스 (3mx3m)
  • 제2전시실 : * 규모 - 1,684 s/m (40mx42m), * 전시부스 80부스 (3mx3m)
  • 제3전시실 : * 규모 - 3,134 s/m (50mx60m), * 전시부스 170부스 (3mx3m)
3.임대 기간 조회

임대를 원하시는 기간을 선택하세요.

빨간색 날짜는 예약이 완료된 상태입니다.